ಶಾಖೆ, ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಧ್ಯಯನ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ - ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

  1. ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಶಾಖೆ