ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ! x

ಸ್ಥಳಗಳು

ಸಂವಹನ ವಿಳಾಸ

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ
ಮೈಸೂರು - 570 001, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ದೂರವಾಣಿ: 0821 - 2423678, 0821 - 2430343
ಇ-ಮೇಲ್: ddcclmys@gmail.com