ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್

ಹಾಲಿಡೇ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ

ಕೆಲಸದ ಸಮಯ

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗ : 8.00 AM - 8.00 PM

ರಜಾದಿನಗಳು

ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ
ಪ್ರತಿ ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು

ಕಚೇರಿ ವಿಭಾಗ : 10.00 AM - 5.30 PM

ರಜಾದಿನಗಳು

ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ
ಪ್ರತಿ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು